Yobaz Ne Demek?(Çözülmüş)

TDK ya göre yobaz ne demek?

Yobaz kelimesi oldukça geniş kapsama sahip olan bir kelimedir. Kelimenin TDK ‘deki karşılığı dikkate alındığında ise ilk olarak karşımıza “dindeki bağnazlığı aşırılığa vardıran kimse” çıkmaktadır.

Dinde yobazlık nedir?

Yobazlık, bağnazlık ve gericilikle ilgili bazı tanımlar şu şekildedir: “ Yobaz; dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen kimse ya da bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan kimse anlamına gelir.” “Bağnaz ise bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce

Yobaz nedir Ekşi?

“dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen kişi” anlamına gelen ve sadece mecazi anlamı yönünden bağnaz kelimesiyle aynı manâda olan sözcük. halk ağzında da, “kaba saba, inceliksiz kişi” olarak kullanılır.

Modern yobaz ne demek?

akp’lilere kıyasla tercih edilen günümüz yobazı. namıdiğer cemaatçi. bazen sempatik, çoğunlukla tehlikeli.

Çağdaşı olan ne demek?

Arapça kökenli bir kelime olan çağdaş sözcüğünü anlamı, ‘ aynı çağda yaşayan’dır. Çağdaş Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? TDK’ya göre çağdaş kelimesi, ‘aynı çağda yaşayan, bulunan çağın özeliklerine, anlayış ve şartlarına uygun olan, muasır ve modern’ anlamına gelmektedir.

Zorba olmak ne demek?

Zorba kime denir? Kendi gücünü daha zayıf kişileri incitmek ya da onları korkutmak için kullanan kişidir. Başka bir deyişle, zorbalığa başvuran, zorbaca davranışı uy- gulayan kişidir.

You might be interested:  Mitolojik Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Yobazlık bağnazlık ne demek?

“ yobaz; dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen kimse ya da bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan kimse anlamına gelir.” “ bağnaz ise bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp, fanatik anlamındadır. bağnazlık

Gericilik ne demek?

İrtica, eskiye geri dönüş, gericilik, geri kafalılık veya reaksiyonizm önceki koşullara dönüşü isteyen, aşırı tutucu ve ilerlemelere karşıt olan, herhangi bir toplumsal ya da siyasi hareket ya da ideoloji ve buna bağlı eylemler.

Dinci insanlara ne denir?

Kökten dincilik (radikal dincilik, dinî fundamentalizm veya aşırı dincilik ), genellikle dinî esaslı aslî kaidelere geri dönme talebiyle kendini belli eden ve bu kaidelere katı bir biçimde bağlı olan, diğer görüşlere karşı toleranssız ve laiklik karşıtı dinî hareket veya bakış açısı.

Yabani kime denir?

sf. 1. İlkel yaşayan (kimse), yabani, vahşi. 2. bit. b.

Sığ düşünce ne demek?

Mecaz Ayrıntıya inmeyen, yeterli olmayan, yüzeyde kalan: ” Sığ düşünce.”

Radikal değişiklikler ne demek?

Sosyal meselelere temelden ve alışılagelmiş, denenmiş usûl ve prensiplerden tamâmıyle farklı şekilde çözüm bulma hareketi, kökten ve tamâmen değişme, değiştirme hareketi olarak ifade edilir.

Vizyonsuz olmak ne demek?

Vizyonsuz, ileri görüş kabiliyeti olmayan, düşüncesiz, olaylara veya durumlara farklı açıdan bakamayan insanlara denir.

Softa olma nedir?

Softa nedir kısaca? Bir görüşe, bir inanışa körü körüne bağlanan kimse.

Izm ne anlama gelir?

İzm, İngilizce de “ism” eki olarak kullanılır ve kelime sonlarına gelerek geldiği ismi bir akımın, bir fikir yumağının adı haline dönüştürür. Bu eki alan kelimeler bir mantaliteyi, bir teoriyi, bir fikri, bir doktrini, bir akımı, bir sanat akımını vs. ifade etmek için kullanılmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *