Vasi Ne Demek? (Correct answer)

Bir kişinin vasisi olmak ne demek?

Bir başka ifade ile yasal hakları kısıtlanmış kişiler için “veli” görevi gören kişi olarak tanımlayabiliriz. Vasi tayini, yasadaki şartların oluşması durumunda kişiye mahkeme tarafından yasal temsilci atanmasıdır.

Vasi ne yapamaz?

Vasi, vesayeti altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliğine özen gösterme, onu temsil etme ve malvarlığını yönetme görevlerini ifa etmekle yükümlüdür (TMK. m.445/I; 447-448). Ancak, vasi, vesayet altındaki kişi adına, kefil olamaz, vakıf kuramaz ve önemli bağışlar yapamaz (TMK. m.449).

Vasi olan kişi ne gibi haklara sahiptir?

Vasiler, vesayeti altındaki kimselerin malları için defter tutar, sulh hâkimine hesap verir ve bu mallar üzerinde, kural olarak tek başına tasarruf edemez. Ayrıca, yaptığı hizmetler için ücret isteme hakkına sahiptir. Vesayeti yani kendisine vasi atanmasını gerektiren kişiler kanunda tek tek sayılmıştır.

Vasi olunca ne olur?

Vasi, kısıtlıyı korumak ve bütün kişisel işlerinde ona yardım etmekle yükümlüdür. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde vasi, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin hükümlere göre kısıtlıyı bir kuruma yerleştirebilir veya orada alıkoyabilir ve durumu derhal vesayet makamına bildirir.

Vasi kimlere verilir?

418. Maddeye göre; ‘kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklılar veya haysiyetsiz hayat sürenler, menfaati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çatışanlar veya onunla aralarında düşmanlık bulunanlar, ilgili vesayet daireleri ve yargıçları” vasi olarak atanamazlar.

You might be interested:  Tefrik Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Vasi tayin etmek nasıl olur?

Vasinin tayin edilebilmesi için, mahkeme kararının olması gerekir. Vasinin ikamet ettiği yer açısından yetki ve görevli mahkeme tarafından, velayet altında olmayan küçüklere ve kısıtlı erginlere vasi tayin edilir. Ancak noter tarafından vasi tayini yapılamaz.

Vasi tayin edilen kişi satış yapabilir mi?

Taşınmazların Durumu: Vasi ev satabilir mi? Medeni Kanunu m.444, vesayet altındaki kişilerin taşınmazlarının satışını, vesayet altındaki kişinin menfaatinin zorunlu kıldığı hallerde bir tamamlayıcı olgu olarak vesayet makamının iznine bağlamıştır. Satışın öncelikle vesayet altındaki kişinin menfaatine olması gerekir.

Vasi olan kişi satış yapabilir mi?

Vasi kısıtlının tüm taşınır ve taşınmazlarının satılmasını talep edebilir ancak gerekçeleri kısıtlının tüm malvarlığının satılmasını gerektirmiyor ise vesayet makamı yeteri kadar malın satışına izin verecektir.

Vasi olan kisi ucret alabilir mi?

Vasi, vesayeti altındaki kişinin malvarlığından, olanak bulunmadığı takdirde Hazine’den karşılanmak üzere kendisine bir ücret verilmesini isteyebilir. Ödenecek ücret, yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen malvarlığının geliri gözönünde tutulmak suretiyle her hesap dönemi için vesayet makamı tarafından belirlenir.

Vasilik ne zaman sona erer?

Vasilik, 2 yıl içerisinde sona erer ancak uzatılabilir. 4 yıl sonra, vasi, vasi olmak istemediğini belirtebilir. Vasi, görevini ağır surette savsaklar, yetkilerini kötüye kullanır veya güveni sarsıcı davranışlarda bulunur ya da borç ödemede acze düşerse, vesayet makamı tarafından görevden alınır.

Vasilik kamu görevi midir?

Türk Ceza Kanunu’na ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre vasilik görevi kamu görevi niteliğindedir ve bu görevle ilgili suçlar kamu görevlisi tarafından işlenmiş suçlardan kabul edilir.

Vasi defter tutmazsa ne olur?

Belirlenen süreler içinde defter tutulmaz veya tamamlanmazsa vasi, Türk Medenî Kanununun 483 üncü maddesi hükümlerine göre vesayet makamı tarafından görevinden alınır.

You might be interested:  Ivazsız Intikal Ne Demek?(Çözünme)

Vasi araç satabilir mi?

Araç alımında ek karar alınmadıysa yani vasi anne/baba ise satış işlemi normal prosedür işler. Satış işlemi için noterin, satış şerhini kaldırması gerekir (30 tl). Diğer masrafları aracı satın alan kişi öder. Ek kararla alınan araçlar için prosedur yine bu kararı veren mahkemeye talep dilekçesi vermekle başlar.

Vasi tayini ne kadar sürer 2021?

Vasilik sadece 2 sene boyunca atanır ve eğer istenirse 2 sene daha uzatma hakkı vardır. Toplamda 4 senenin ardından vasilikten vazgeçme hakkı hala geçerlidir. Vesayet davasında herhangi bir taraf yoktur. Kişinin durumuna bakılır ve uygun şartlar da oluşursa, vasi tayin edilir.

Vasi tayini hangi durumlarda yapılır?

Velayet altında olmayan küçükler ve kısıtlama hali olan erginler adına vasi atanmaktadır. Kendi haklarını ve mali menfaatlerini koruyamayacak durumda olmaları nedeniyle koruma altına almak adına vasi atanması kararı verilmektedir. Vesayet altına alınan herkese bir vasi tayin edilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *