Tetkik Ne Demek? (Correct answer)

Tıp dilinde Tetkik ne demek?

Tetkik, tıp biliminde araştırma, inceleme anlamına gelmektedir. Tıpta sıkça kullanılan kelimelerden biridir.

Tetkik kavramı nedir?

Tetkik inceleme ve araştırma anlamlarına gelmektedir. Kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, bu düzenlemelerin amaca uygunluğunun, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının, sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak, incelenmesidir.

Tetkik ne demek edebiyat?

– Birinci anlamı isim olarak kullanılan bir kelime olup, inceleme demektir. – İkinci kullanımı ise araştırma anlamındadır.

Belgeyi tetkik eden ne demek?

Bir konuyu belge ve bulguları gözden geçirerek araştırma.

Tedkik ne anlama gelir?

Hakikatı anlamak ve meydana çıkarmak için inceden inceye araştırma.

Tetkik sonucu nedir?

Tetkik hedefleri ve bütün tetkik bulgularının değerlendirilmesini takiben denetim ekibi tarafından sağlanan tetkik çıktısı.

Tetkik delili nedir?

Tetkik kriterleri ile ilgili olan ve doğrulanabilen kayıtlar, gerçeği ortaya koyan beyanlar veya diğer bilgiler. Not – Tetkik delili nitel veya nicel olabilir.

Tetkik kriteri nedir?

Referans olarak kullanılan politikalar, prosedürler veya şartlar bütünü.

Iş tetkik nedir?

İç tetkik bir kuruluşun yönetim sisteminin bu konuda eğitim almış personeli tarafından denetlenmesidir. Kuruluşlar yılbaşında organizasyonda yer alan bütün birimlerin ve faaliyetlerin hangi tetkikçi tarafından hangi tarihte veya tarihlerde tetkik edileceğini gösterir bir iç tetkik planı hazırlamaktadır.

You might be interested:  Panteist Ne Demek? (Correct answer)

Şok olmak ne demek?

‘Birdenbire şaşırmak, hoşa gitmeyecek bir şey yapmak’ anlamlarındaki şoke etmek ve ‘birdenbire şaşırmak, hoşa gitmeyecek bir şeyle karşılaşmak’ anlamlarındaki şoke olmak deyimlerinde kullanılan bir söz.

Teşhis koymak ne demek?

Teşhis koymak deyiminin anlamı ve açıklaması Bir şeyi tanımak, seçmek, anlamak. “Yazıdaki eksiklikler ile ilgili teşhis koydu.” 2. Hastalığın ne olduğunu anlamak.

Tetik olmak ne demek?

tetik davranmak Anında, çok çabuk davranmak. Zugreifen.

Yed ne anlama gelir?

Sözlükte “el” anlamındaki yed mecaz ve kinaye yoluyla “güç-kudret, mülkiyet, hâkimiyet, nimet-lutuf, yardım-destek” gibi mânalara gelir (Lisânü’l-ʿArab, “ydy” md. Kur’ân-ı Kerîm’de sözlük anlamı “sağ, sağ el”; “güç-kudret, kemal”; “hayır, uğur” olan yemîn kelimesi (Lisânü’l-ʿArab, “ymn” md.)

Imza nedir ne anlama gelir?

Hayatımızda bu kadar önemli olan imzanın sözlük anlamına baktığımızda imza; “Altına yazıldığı metnin onandığına ya da benimsendiğine işaret sayılan, bir kimsenin kendi eliyle ve her vakit aynı biçimde yazageldiği adı” şeklinde tanımlanmaktadır.

Mukim olmak ne demek?

Mukim kelimesi Türk Dil Kurumu için, ‘ikamet eden, bir evde oturan ya da bir yerde. Özellikle vatanı olan ya da vatana sayılan bir yerde 10 ya da 15 günden fazla kalmış olan kişi için bu kelime ele alınmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *