Tahkikat Ne Demek? (Correct answer)

Tahkikat yapmak ne demek?

Tahkikat aşaması hakimin en aktif rol oynadığı ve en uzun süren yargılama aşamasıdır. Bu aşamada taraflar ve tanıklar dinlenir, bilirkişi incelemesi yapılır, keşif yapılır, gerekli araştırmalar varsa yapılır, deliller incelenerek dava konusu vakıa ve iddialar değerlendirilir.

Tahkikat ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında kısaca tahkikat kelimesi, ‘Soruşturma’ anlamına gelmektedir.

Tahkikat kaç gün sürer?

Davanın ikinci duruşması delil toplanması ve ön inceleme duruşmasından sonra duruşmanın yapılması için süre 60 gündür. İlk tahkikat duruşması sonucu, ikinci tahkikat duruşması bilirkişi raporlarının taraflara gönderildiği süreç ise yaklaşık 130 gündür.

Tahkikat Evraki ne demek?

sözlük anlamıyla, tahkikat evrakı, bir kararın kısaca yazılması, özet demek olan fezleke; özetlenmiş inceleme ve sonuç raporudur.

Tahkikat mülakatı nedir?

Tahkikat, kural olarak, ön inceleme tutanağı ile tespit olunan, tarafların iddia ve savunmalarını dayandırdıkları vakıaların gerçek olup olmadığının, bunlara ilişkin deliller üzerinden, yargılama yapılarak hüküm vermeye elverişli ölçüde tespit edilmesi faaliyetidir.

Adres tahkikat ne demek?

Sizin eski evinize taşınan kişi, kendisi için adres beyanında bulunduğunda, bu ev hala sizin üzerinize kayıtlı gibi göründüğü için, ilçe müdürlüklerindeki sistem bu beyanı “incelenecekler” listesine atıyor ve adres otomatik olarak emniyet güçlerine bildiriliyor. Jandarma veya emniyet, bu adreste tahkikat yapıyor.

You might be interested:  Int Ne Demek? (Question)

Sözlü yargılama ne demek?

Sözlü yargılama aşaması nedir? Tahkikat aşamasının sona ermesi üzerine davanın geneli taraflara son diyeceklerinin sorulduğu ve akabinde hükmün verildiği aşamadır. Mahkemece sözlü yargılama aşaması için belirlenen bu tarih son duruşma yani sözlü yargılama aşamasıdır.

Tahkikat Raporu ne demek?

Takiydat belgesi tapunun ayrıntısını gösteren bir belge çeşididir. Mevcut olan yapıların üzerinde şerh, ipotek, haciz, intifa hakkı, irtifak hakkı, şufa hakkı, vefa hakları, serbest dereceden istifade hakları bulunabilir. Bunları gösterebilen veya bunların olmadığını gösteren belgeye de Takiydat belgesi denilmektedir.

Kalender bir insan ne demek?

Kalender gösterişsiz olan, sade yaşamaktan yana ve alçakgönüllü kişilere denir. Kalender Ne Demek? Kalender kelimesinin bir diğer anlamı da mala, üne ve şöhrete önem vermeyen, toplum içerisinden kendini önemli ölçüde ayırmış kimselere de denmektedir.

Tahkikat sona erince hakim ne yapar?

Mahkeme, tahkikatın bitiminden (HMK m. 184) sonra sözlü yargılama ve hüküm için tayin olunacak gün ve saatte mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder. Sözlü yargılamada mahkeme, tarafların son sözlerini sorar ve hükmünü verir (HMK m. 186/2). Hakim, Türk Hukukunu re’sen uygular (HMK m.33).

Hizmete engel davranışlarda bulunmak ne demek?

c) Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır.

Ara karar ne anlama gelir?

Ara karar, davaya son vermeyen, bunun tam aksine davayı yürütmeye yarayan kararlara denilmektedir. Mahkeme hakimi, yargılamayı devam ettirebilmek için davada birçok ara karar verebilmektedir. Mahkemelerce verilen tüm ara kararların müşterek özelliği, hakimin ara kararı ile davadan el çekmeyip, davaya devam etmesidir.

You might be interested:  Articles Ne Demek?(Çözülmüş)

Fezlekeli tahkikat evrakı nedir?

Fezleke, bir tahkikat veya muhakeme zabtının hülasası demektir. Fezleke, soruşturma veya cevaplı rapor konusu olmayan hususlarda belirli bir durumun aydınlatılmasına yönelik olarak inceleme raporu düzenlenir. Özet haline getirilmiş teftiş raporlarıyla kısaltılmış eserler için de bu terim kullanılmıştır.

Fezleke yazısı nedir?

Fezleke, herhangi bir konuda verilen kararın kısa bir özet haline getirilmesidir. Fezlekeler genellikle halk tarafından, gazete, radyo ve televizyonlardan duyulmaktadır. Bir kişi biri hakkında olan olayı veya konuyu fezleke olarak vermek isterse olayı kısaltıp özet olarak yazmalıdır.

Fezleke evrakı nedir?

Bir olayın, meselenin veya raporun esas noktalarını ve sonucunu açıklamak üzere hazırlanan ‘özet veya kısaltma” anlamına gelen fezleke terimi, Osmanlılar’da resmî bir evrak türü olmaktan ziyade bu tür hulâsaları ifade etmek için kullanılan genel bir tabirdir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *