Taassup Ne Demek? (Correct answer)

Din taassup ne demek?

Genellikle dini eserlerde ve sosyal düzeni ilgilendiren eserlerde bu sözcük geçmektedir. Taassup sözcüğü dilimizde yaygın biçimde kullanıldığından TDK tarafından da ele alınmıştır. TDK sözlüğü taassup kelimesini “bağnazlık” anlamıyla ele almıştır. Bir fikre körü körüne bağlanmak, bağnazlık olarak açıklanır.

Taassup ne demek örnek?

Sözlük anlamı bağlamak, sarmak, kuşatmak ve yakalamak olarak sıralanabilir. Asb kökünden türeyen kelime körü körüne bağlanmak, kendi soyuna yardım etmek olarak tanımlanabilir. Taassup ilk etapta kabile taassubu olarak dar bir çerçevede değerlendiriliyordu. Türkçede bağnazlık kelimesi ile karşılanır.

Taassup ne demek edebiyat?

Sözlükte “yakalamak, kuşatmak, sarmak, bağlamak” anlamındaki asb (usûb) kökünden türeyen ve “kendi soyuna yardım etmek, körü körüne bağlanmak” mânasına gelen taassub genelde asabiyyetle eş anlamlı kabul edilir (Lisânü’l-ʿArab, “ʿaṣb” md.

Taassup ne demek Ekşi?

bir kimsenin, bir kurumun, bir zümrenin kendi mutlak sandığı dar görüşlü düşünce ve inançlarını başkalarına kabul ettirmek istemesi, hatta zor kullanmasıdır.

Taassubiyet ne demek?

Zira körü körüne bağlandığınız şey sizi durmanız gereken çizgiden uzaklaştırır, iradenizi, aklınızı ve ruhunuzu esir alır. İslamın karşı çıktığı ve onarmaya çalıştığı bir hastalıktır taassubiyet. Taassup kişi eylemini akıl ve irade süzgecinden geçiremez. Neyi neden, nasıl ve niçin yaptığını bilemez.

Cahiliye taassubu ne demek?

Cahiliyye Dönemi’nde insanlar kendi kabilelerini kutsayarak, en üstün görürlerdi. Bu yüzden çok sonraları bile Kureyş tartışmaları yaşanmıştır. Taassubun Türkçe karşılığı bağnazlık. Yani farklı fikirlere kapalı, farklı düşünceleri dinlemeyen, düşünmeyen ve sadece kendi fikrini kutsayan düşünce ve davranış.

You might be interested:  Zarif Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Dinsel bağnazlık ne demek?

Özet: Bağnaz, olaylara dar bir çerçeveden bakarak, birine taraftarlık edip kendi fikir ve dinini çok üstün tutup başka fikir ve dinden olanlara karşı düşman olandır. Farklı dinlerde bağnaz kimseler olduğu gibi, farklı fikir ve ideolojilerde de bağnazlık vardır.

Taassub ne demek Osmanlıca?

taassub / تعصب / تَعَصُّبْ (Asab. dan) Bir şeye veya bir kimseye taraflı olma. Din bakımından fazla salâbetli olma. Kendi dinini çok üstün görmek. Haksız yere husumet etmek.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *