Oligarşi Ne Demek?

Oligarşi nedir ve örnekleri?

Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Genellikle bu grubun bencilce ve görevlerini kötüye kullanarak gerçekleştirdiği, despotça bir yönetim şeklidir. Oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için “oligark” terimi kullanılır.

Oligarşi ne demek TDK?

a. top. b. Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki: “Bugün Fransa gibi iki yüz yıl önce oligarşiyi yıkmış bir ülkede hâlâ kral diye bağıranlar vardır.” -N.

Teokrasi nedir kısa ve öz?

Teokrasi, dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim. Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir.

Suriye hangi yönetim biçimi ile yönetilir?

Suriye 14 ilden oluşan bir üniter cumhuriyet olup günümüzdeki tek Baasçı ülkedir.

Polis ne demek anlamı nedir?

Polis, halkın emniyetini sağlamak ve ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirler almak üzere görev yapan kamusal hizmet birimi. Tüm ülkelerde polis kuvvetlerine veya polise benzer yetkiler ile donatılmış diğer güvenlik birimlerine rastlanır.

Irtica etmek ne demek?

İrtica, eskiye geri dönüş, gericilik, geri kafalılık veya reaksiyonizm önceki koşullara dönüşü isteyen, aşırı tutucu ve ilerlemelere karşıt olan, herhangi bir toplumsal ya da siyasi hareket ya da ideoloji ve buna bağlı eylemler.

You might be interested:  Tasdik Ne Demek?

Darbe nedir ne demek?

Askerî darbe, bir ülkede silahlı kuvvetler mensuplarının silah zoru ile ülke yönetimine el koyması. Hükûmetlerin, ekonomik ve sosyal sorunları çözmekte başarısız oldukları iddiası, cuntacılar tarafından askerî darbelerin başlıca sebebi olarak gösterilir.

Teokrasi ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu ( TDK ), çevrim içi sözlük sayfasında teokrasi kelimesini “siyasi iktidarın, Tanrı’nın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal, siyasi düzen, din erki.” olarak açıklamıştır.

Teokrasi nedir özellikleri nelerdir?

Teokrasinin Özellikleri Çoğu kez belirli bir dinin tek bir mezhebinin hegemonyası söz konusudur. Teokratik devletler genellikle otoriter özellikler gösterirler. Özgürlükçü ve çoğulcu anlayıştan uzaktır. Teokratik anlayışın hakim olduğu ülkelerde dini yorumlama yetkisi iktidarı elinde tutan grubun elindedir.

Teorik anlayış nedir?

Teokrasi yönetimin dini temellere dayandığı ve din adamlarının elinde olduğu yönetim biçimidir. Teokraside devleti yönetenler ve hukuk kuralları meşruiyetini dinden alır. Teokratik kelimesi teokrasiye dayanan, teokrasi ile ilgili anlamlarına gelir.

Suriye savaş ne zaman başladı?

Suriye, 2020 ‘nin sonuna gelindiğinde fiilî olarak üç bölgeye ayrılmıştı. Birinci bölge Esed rejiminin kontrolü altında olan ancak pratikte İran ve Rusya tarafından kontrol edilen bölgedir ( Suriye topraklarının %64’ü). İkinci bölge ABD destekli PKK/YPG güçleri kontrolündedir (%23).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *