Müteselsilen Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Müteselsil dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. ”slsl” kökünden türeyen kelime silsile, zincirleme, birbirini takip eden anlamına gelir. Hukuki bir terim olan müteselsil sorumluluk da bir risk ya da borcun tamamının zincirleme borç ilişkisiyle tanımlanmasıdır.

Müştereken ve müteselsilen ne demek?

Bir borç ilişkisinde tarafların birden fazla kişiden oluşması mümkündür. Taraflar birden fazla alacaklıdan oluşabileceği gibi birden fazla borçludan da oluşabilir veya borç ilişkisinin her iki tarafı da birden fazla kişiden oluşabilir.

Müteselsil borçlu ne demek?

Müteselsil borçluluk, niteliği itibariyle bölünebilen bir edimin birden fazla borçlusunun bulunmasıdır. Bu borç ilişkisinde borçlulardan her biri, alacaklıya karşı edimin tamamını ifa etmekle yükümlüdür.

Müteselsilen sorumlu olmak nedir?

Müteselsil sorumluluk şöyle tarif edilir:” Birden fazla kimsenin, bir borç veya zararın tamamının ödenmesi sorumluluğundan tek başına ve zincirleme biçimde sorumlu olması haline müteselsil sorumluluk ” denir. Müteselsil sorumlulukta her borçlu borcun bir kısmından değil de borcun tamamından sorumlu tutulur.

Müteselsil sorumluluk kimlere uygulanır?

Bir borç ya da zararın birden fazla kişinin sorumluluğunda iken; borçlulardan birinin borcun sorumlu olduğu payını ödemek yerine borcun tamamını ödemekle yükümlü haline gelmesidir. Borcun bir kısmını değil, tamamını ödeyen kişi müteselsil sorumlu kişidir.

You might be interested:  Rename Ne Demek? (Correct answer)

Müştereken ödeme ne demek?

Birden fazla kişinin, bir borç veya zararın tümünün ödenmesi sorumluluğundan, kendi payları oranında sorumlu olmasına müştereken sorumluluk deniyor. Eğer ki dört borçlu varsa ve toplam borç 4 TL ise alacaklı kişi, her borçlu kişiden 1 TL tahsil edebiliyor.

2 müteselsil borçluluk nedir açıklayınız?

Müteselsil sorumluluk, teselsül karinesine göre belirlenmiş bir borçlanma türüdür. Örneğin üç kişinin bir kişiye 3000 TL. borcu vardır. Alacaklı tek kişiden 3000 TL. tahsil edebilir. Bu durumda diğer iki kişi, müteselsil sorumluluk gereğinde borcun tamamını ödeyen kişiye borçlanır.

Müteselsil alacaklı ne demek?

Madde 169 – Müteselsil alacaklılık, borçlunun, alacaklılardan her birine borcun tamamını isteme hakkını tanıdığı veya kanunun belirlediği durumlarda doğar. Borçlu, alacaklılardan birine yaptığı ifayla, bütün alacaklılara karşı borcundan kurtulmuş olur.

Müteselsil sigorta nedir?

BK.nun 142.maddesi hükmüne göre birden ziyade kimseler birlikte bir zarar ika ettikleri taktirde müteselsil sorumlu olacakları gibi, yine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 88.maddesi gereğince, bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, üçüncü bir kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla

Müteselsil sorumluluk ne zaman başlar?

Benzer düzenleme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 162. maddesinde de yer almış olup madde; “Birden çok borçludan her biri, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiğini bildirirse, müteselsil borçluluk doğar.

Müteselsil kefil ne anlama gelir?

Müteselsil kefil, bir borcun ödenmemesi durumunda, borcu asıl borçlu yerine ödemek zorunda olan kefil için verilen addır. Müteselsil kefalette borçlulardan birisi, kendi payına düşen meblağdan fazla ödeme yaparsa alacaklıya halef olmaktadır. Böylece payını aşan kısım, diğerlerine rücu edebilmektedir.

Borcu sona erdiren durumlar nelerdir?

Böylece sözleşme ortadan kalkar. Buna karşılık dar anlamda borcu sona erdiren sebepler; ifa, ifa imkânsızlığı, ibra, süreli sözleşmelerde sürenin dolması, yenilme, takas, zamanaşımı ve borçlu ve alacaklı sıfatlarının birleşmesidir.

You might be interested:  Istişare Ne Demek? (Question)

Kefil borcun ne kadarından sorumludur?

Sonuç olarak; Yargıtay kararları de sabit olduğu üzere kefil, sadace imzaladığı GKS’ye istinaden geri ödemesi yapılmamış kredilerden sorumludur. Kefil, kefil olduğu GKS dışında başkaca herhangi bir borçtan sorumlu tutulamaz.

Sınırsız sorumluluk ne demek?

Sınırsız sorumluluk Kişinin bir borç ilişkisinden doğan sorumluluğunun, tüm mal varlığını kapsaması durumudur. Yani alacaklı, borçlunun yerine getirmemiş olduğu yükümlülüğü için onun tüm mal varlığı üzeriden yasal takibe geçebilir. Genelde, borç ilişkilerinde doğan sorumlulukta sınırsız sorumluluk esastır.

Müteselsil Kefalet ne demek?

Müteselsil kefalet sözleşmesi, alacaklının ifada geciken asıl borçluya sonuçsuz kalan bir ihtar çekmedikçe ve elindeki teslime bağlı taşınır rehni ve/veya alacak rehnini paraya çevirmedikçe kural olarak kefile başvuramadığı kefalet türüdür.

Kusursuz sorumluluk nedir örnekleri?

Hukuka aykırı bir davranışta bulunan kimsenin kusursuz dahi olsa, davranışı sebebiyle doğan zarardan sorumlu olmasına kusursuz sorumluluk ilkesi denir. Motorlu taşıt işletenin sorumluluğu, devletin askerî manevralar ve atışlardan doğan sorumluluğu bu tür sorumluğa örnek teşkil etmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *