Mutasarrıf Ne Demek? (Question)

Mutasarrıf nedir TDK?

sf. esk. 1. Kendinde kullanım hakkı olan, elinde bulunduran: “Dalyan sahibi tıpkı bir tarlada olduğu gibi denizin o kısmına da hakani senet ile mutasarrıf.” -S. M.

Mutasarrıf görevi nedir?

Mutasarrıf, Osmanlı`da eyalet yönetimindeki vali gibi, sancaklarda da aynı yetkiye sahip görevli. Bazen mansıba uygun sancak tevcihi mümkün olmadığından, yürütülen bir görevin yanında başka bir sancak ek olarak tevcih edildiği gibi, bir veya birden fazla sancağın birleştirilerek tevcih edildiği de oluyordu.

Mutasarrıf olmak ne demek?

Mutasarrıf (Osmanlıca: متصرّف), Osmanlı idari sisteminde sancak veya liva mülki amiri. Tanzimat’la birlikte doğrudan merkezî idareye bağlanan mutasarrıflık bölgeleri vali ile aynı yetkilere sahipti.

Mutasarrıf şimdi ne demek?

İlk Anlamı: Bir malı ya da parayı harcama yetkisini elinde bulunduran kişi veya kurum. 2- Senin gibi ben de mutasarrıf biri olsaydım, şimdi kimseye borçlu olmazdım.

Jurnal ne demek kökeni?

İtalyanca giornale veya Fransızca journal “günlük, günce, günlük gazete” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince diurnalis “günlük” sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince dies, diu “gün” sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir.

Sancak yöneticisi kim?

Sancakbeyi, Osmanlı Devleti’nde yöneticilere, veya Osmanlı idaresinde bulunan idari ve askeri yapılanmada beylerbeyliklerden sonra gelen sancakları yöneten kişidir. Sancak beyi, savaş zamanı emri altındaki tımarlı sipahiler ile beylerbeyinin emri altına girmişlerdir.

You might be interested:  Zamir Ne Demek? (Question)

Mutasarrıf vekili ne demek?

Tanzimat’tan sonra bir sancağın (liva) en büyük mülkî amirine verilen san. Osmanlı Devleti’nde ülke, vilayet, sancak, kaza, nahiye olmak üzere idarî birimlere ayrılmıştı. “Vilayet”in başında “vali”, “sancak”ın “ mutasarrıf ”, “kaza”nın “kaymakam”, “nahiye”nin ise “nahiye müdürü” bulunuyordu.

Mutasarrıf fiil ne demek?

Mutasarrıf kelimesi Türkçe’de “tasarruf eden” anlamına gelir. Arapça sözcük Arapça taṣarruf تصرّف z “harcama veya yönetme hakkını kullanma” sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir.

Tevcihat usulü uygulaması ne zaman kaldırıldı?

Valilerin “Hazeriye” toplamak için gönderdikleri mübaşirlerin halktan aldıkları “Hizmet-i Mübaşiriye” bedelinin, asıl verginin birkaç katını bulması olayın vahametini açıkça ortaya koymaktaydı (Çadırcı, 1991:18). 4 Nisan 1838 tarihinde, özellikle üst düzey memurları yakından ilgilendiren, memuriyetlerin kişilere birer

Sancak sistemi ne demek?

türk töresinden gelen bir uygulamadır. padişahın erkek çocukları olan şehzadeler, çocuk yaşlarda eğitmenleri olan laları nezaretinde yönetim ve askerlikte deneyim kazandırma amacıyla taşraya anadolu’da belli başlı sancaklara sancak beyi (il valisi) olarak atanırdı.

Tevcihat ne demek?

osmanlı devletindeki yönetimsel işleyiş sistemlerinden biridir. memuriyetlerin atanması işlemini ifade eder. aynı zamanda osmanlı devletinde tevcihatlar bir senelik olup, eğer görevli tekrar aynı göreve atanırsa buna da “ibka” denir.

Sancak amiri ne demek?

tanzimat sonrasında, osmanlılarda bir sancağın * kaza ile vilayet arasındaki bölümün en yetkili idare amiri, yöneticisi..

Osmanlı’da kaymakam nedir?

Kaymakam (Osmanlıca: قائم مقام), Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında kullanılan miralay ile binbaşı rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden yarbaya denk bir askerî rütbedir.

Osmanlıda vali ne demek?

Vilâyet, (Arapça: ولاية wilayah), 1864 yılında Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile tanımlanan birinci dereceden bir yönetim birimidir. Vilayeti vali; Liva ve sancakları, mutasarrıf yönetirdi. Toplam 33 Osmanlı Devleti vilayeti vardı. Vilayetlerde de sancak, köy ve kaza alt yönetim birimleri olarak kullanılmıştır.

You might be interested:  Senarist Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Doğrudan merkeze bağlanan Livalara ne denir?

Ayrıca “elviye-i gayri mülhaka” denilen bazı livalar doğrudan merkeze bağlandı. Bu gibi livalarda mutasarrıf valinin yetkilerine, liva idare meclisi ise vilayet idare meclisinin görevlerine sahipti (Ortaylı 1985a:61).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *