Münferit Ne Demek?

Münferit olarak ne demek?

Tek, ayrı ve bireysel anlamını taşımaktadır. Yaygın kullanılmayan ancak TDK Sözlüğünde yer alan münferit kelimesi Türkçe Sözlüğünde kullanımı uygun bir kelime olarak bulunmaktadır. TDK Sözlüğünde münferidin anlamı; ‘Tek, ayrı, kendi başına olan’ olarak yer almaktadır.

Münferit ne demek cümle içinde?

Münferit kelimesi, “Tek, ayrı, kendi başına olan” anlamlarına geldiği için, cümle içerisinde aşağıdaki örnekler gibi kullanılabilir. Örneğin; “Ama bu münferit hayranlıklar aldatmamalı bizi.” – Cemil Meriç. “Büyük orkestranın içerisinde münferit sazlar kendiliğinden kaybolurdu” – Ahmet Hamdi Tanpınar.

Münferit durum nedir?

Ferdi ilgilendiren, tamamen bağımsız olarak gerçekleşen, belli bir kesime ve kitleye mal edilemeyecek olaylardır.

Münferit nereden gelir?

Arapça frd kökünden gelen munfarid منفرد “tekil, bireysel” sözcüğünden alıntıdır.

Münferit proje ne demek?

Tanım ve Kapsamı: Yükseköğretim Kurumu öğretim üyeleri ve doktor unvanına sahip öğretim elemanlarının bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

Münferiden yetkili olmak ne demek?

Münferiden yetkili tek başına imza atma ve şirketi temsil etme hakkına sahip olan kişi demektir. Müştereken yetkili olan şirketlerde ise hem imza hem temsil yetkisi en az iki ortağa aittir. Bu tür şirketlerde ortaklaşa kurulduğu için tek kişinin imzası yeterli değildir.

Piyade münferit ne demek?

münferit asker aslında ayrı tutulan veya geri hizmette tutulan demektir. acemilik yapılan bölükte bir takım seçmeler sonucu tim’ler oluşturulur. çeşitli nedenlerle bu timlere giremeyenler, münferit olarak ayrı tutulur. münferit olanların çoğunluğu usta birliklerini batıda yaparlar. münferit olup askerliği doğu

You might be interested:  Anime Ne Demek?

Otelcilikte münferit ne demek?

otelcilikte müşteri sayısına göre gruplandırmadır. otele giriş yapacak 1 ile 10 (arası) kişi için kullanılır.

Münferit hukuk ne demek?

genele mal edilmeyen, bireysel, izole.

Münferit bir olay nedir?

Ayrı tutulması gereken, genelleştirilemeyen olaylara “ münferit ” diyoruz. Münferit olay, herhangi bir grubun ya da çokluğun fikirlerini ve eylemlerini temsil etmez. Bu nedenle, “istisnai”dir; ayrıktır, kural dışıdır. Eskiden “meczup” sözcüğü çok sık kullanılırdı.

Münferit bina ne demek?

Tekil Temel ( Münferit ): Münferit veya ayak temel de denilen bu temeller, temel zemininin orta sertlikte ve bina ağırlığının daha az olması durumlarında uygulanır. Burada bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur.

Müfrit ne demek TDK?

1. Bir şeyi haddinden, gereğinden fazla yapan, aşırıya, ifrâta kaçan (kimse): Müfritler bunun bizi zaafa düşüreceğini ileri sürüyorlar, mûtedillerse gönderilmesini istiyorlardı (Hâlide E.

Mudur münferiden ne demek?

Mudur münferiden ne demek? 1. Tek başına yalnız olarak.

Sistematik anlam nedir?

Sistematik kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden farklı sözcükler eşliğinde ifade edilir. Genel olarak herhangi bir sistem altında ve düzenli bir şekilde yapılan çalışmalar bütünü şeklinde genelde kullanılır.

Müspet cevap ne demek?

MÜSPET NE DEMEK? Müspet kelimesi günümüzde çok sık kullanılan bir kelime değil. Arapça kökenli olan müspetin sözlük anlamları ise şunlar; olumlu, uygun, yapılması memnuniyet veren, pozitif.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *