Muaccele Ne Demek?

(ﻣﻌﺠّﻠﻪ) i. (Ar. mu’accel “peşin verilmiş”ten mu’accele) târih. Osmanlı Devleti’nde kirâya verilen devlet ve vakıf mallarının kirâlarından veya iltizam sûretiyle satılan emlâkten peşin olarak alınan para [Taksitle alınanına müeccele denirdi].

Müeccel ne demektir?

Muaccel vadesi gelmiş olan ve ödenmesi gereken ya da talep edilebilen anlamına gelmektedir. Muacceliyet kelimesi ise borç ve alacak ilişkisinde, borcun vadesinin dolması ve borçludan bu borcun istenebilecek hale gelmesine denmektedir.

Muacceliyet ne demek hukuk?

Muaccel, acele olma durumu. 2. hukuk. Bir borcun alacaklı tarafından istenebilecek ve ödenmediği takdirde dâvâ konusu olabilecek duruma gelmesi.

Mübeccel nedir hukuk?

Mübeccel nedir hukuk? Ne Demek? — Muhterem, yüceltilmiş, onore edilmiş, büyük saygı gösterilen, yükseltilen anlamlarına gelmektedir.

Muaccele vergisi nedir?

osmanlı’da mukataaların satışı esnasında malikane alıcısının devlete peşin olarak ödediği bedel. hazine için çok önemli bir gelir kaynağı teşkil etmiştir. osmanlı’da salyaneli eyaletlerde uygulanan iltizam sisteminde mültezimlerin vergi toplama hakkı karşılığında ödedikleri peşin bedel.

Muaccel ve müeccel borç ne demek?

Borcun ifası için geçmesi gereken bu süreye “vade“ denir. İnsanın yaşam süresi ise, eceldir. Süreye bağlı borç yani müeccel borç, vadede belirtilen sürenin geçmesiyle muaccel olur; yani istenebilir. Edimin ifa zamanında borçlu tarafından alacaklıya ifa edilebilir olması borcun niteliğinin gereğidir.

You might be interested:  Nah Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Ifa eden nedir?

İfa kelimesinin TDK anlamı da; bir işi yerine getirmek, herhangi bir işi yapmak anlamlarına gelir. İfa Etmek Tanımı: İfa etmenin kelime anlamı; borç ödemek, herhangi bir görevi yerine getirmek, emir ve buyruk yapmak olarak ifade edilir.

Ödemezlik def i ne zaman ileri sürülür?

Ödemezlik def’inin hukuki dayanakları ile ilgili açıklamalardan da anlaşılacağı üzere adı geçen hak, ancak iki yanlı bir sözleşme bulunduğu, def’e mesnet teşkil eden karşı edim alacağının sona ermemiş olduğu ve tarafların ‘önce ifa borcu’ söz konusu olmadığı durumlarda ileri sürülebilir.

Hesap kat tarihi nedir?

Hesap kat ‘ı nedir? Banka nezdindeki hesap ya da hesaplarınızın dondurulduğunu bildiren, mevcut borçlarınızı 3 veya 7 gün içinde (kredinin türüne göre değişir) ödemenizi talep eden bankanın noterlik vasıtasıyla keşîde ettiği ihtarnâmedir.

Borçlu temerrüdünün koşulları nelerdir?

Borçlunun Temerrüdünün Şartları:

  • İfanın mümkün olması
  • Borcun muaccel olması
  • Alacaklının ihtarı
  • Alacaklının ifayı kabule hazır olması
  • Borçlunun ifadan kaçınma hakkının bulunmaması

Muaccel Borç ödenmezse ne olur?

İşverenin taksitlerden birini zamanında ödememesi halinde işçinin faizle ilgili feragati geçersiz hale gelir ve sadece ödenmeyen taksit için değil, tüm alacak için faiz talep hakkı doğacaktır. Bu durumda ödenmiş olan önceki taksitlerin öncelikle faiz ve masraflara mahsubu gerekecektir.

Borç ne zaman muaccel hale gelir?

Türk Borçlar Kanunu’nun 90.maddesi uyarınca “ifa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça veya hukuki ilişkinin özelliğinden anlaşılmadıkça her borç, doğumu anında muaccel olur ”. Bununla birlikte borcun ifası için bir zaman belirlenmişse, borç kararlaştırılan zamanın gelmesi ile muaccel olur.

Kesbedeceği ne demek?

birl. geçişli f. (Ar. kesb + Türk. etmek, eylemek) Kazanmak, edinmek: Mumu söndürünce odanın ne hal kesbedeceğini düşündüm (Muallim Nâci).

You might be interested:  Highlights Ne Demek? (Question)

Muaccele nedir Osmanlıda?

(ﻣﻌﺠّﻠﻪ) i. (Ar. mu’accel “peşin verilmiş”ten mu’accele ) târih. Osmanlı Devleti’nde kirâya verilen devlet ve vakıf mallarının kirâlarından veya iltizam sûretiyle satılan emlâkten peşin olarak alınan para [Taksitle alınanına müeccele denirdi].

Muaccele hangi sistem?

Muaccele, satış sırasında peşin ödenen miktar iken, müeccele ise her yıl ödenen taksitler idi. Malikane usulünde, gelir kaynaklarını işletme hakkı kişilere kayd-ı hayat şartıyla veriliyordu. Buna göre, anlaşma yalnızca mültezimin yaşaması şartına bağlıydı.

Ömür boyu verilmiş iltizam hakkına ne denir?

İltizamların kayd-ı hayat şartıyla yani ömür boyu verilmesi ile malikane sistemi ortaya çıkmıştır. XVII. Yüzyılın sonlarından (1695) itibaren, maliyenin nakit ihtiyacı daha da artmış ve bunun sonucu olarak iltizamlar malikane haline getirilmeye başlanmıştır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *