Muaccel Ne Demek? (Correct answer)

Borcun muaccel olması ne demektir?

Muaccel vadesi gelmiş olan ve ödenmesi gereken ya da talep edilebilen anlamına gelmektedir. Muacceliyet kelimesi ise borç ve alacak ilişkisinde, borcun vadesinin dolması ve borçludan bu borcun istenebilecek hale gelmesine denmektedir. Borçlar kanununda muaccel kelimesi sıklıkla geçmektedir.

Muaccel borç ödenmezse ne olur?

İşverenin taksitlerden birini zamanında ödememesi halinde işçinin faizle ilgili feragati geçersiz hale gelir ve sadece ödenmeyen taksit için değil, tüm alacak için faiz talep hakkı doğacaktır. Bu durumda ödenmiş olan önceki taksitlerin öncelikle faiz ve masraflara mahsubu gerekecektir.

Muaccel ve müeccel ne demek?

Müeccel ne demektir? MÜECCELE. (ﻣﻮﺌﺟّﻠﻪ) i. (Ar. mu’eccel ‘den mu’eccele) târih. Osmanlı Devleti’nde kirâya verilen devlet ve vakıf mallarından veya taksitle satılan emlâkten vâdeleri geldikçe alınan para [Peşin olarak alınanına muaccele denirdi].

Muaccel muacceliyet ne demek?

1. Muaccel, acele olma durumu. 2. hukuk. Bir borcun alacaklı tarafından istenebilecek ve ödenmediği takdirde dâvâ konusu olabilecek duruma gelmesi.

Borç ne zaman muaccel hale gelir?

Türk Borçlar Kanunu’nun 90.maddesi uyarınca “ifa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça veya hukuki ilişkinin özelliğinden anlaşılmadıkça her borç, doğumu anında muaccel olur ”. Bununla birlikte borcun ifası için bir zaman belirlenmişse, borç kararlaştırılan zamanın gelmesi ile muaccel olur.

You might be interested:  Üstünkörü Ne Demek?(En iyi çözüm)

Kredinin muaccel hale gelmesi nedir?

Borçlar Kanunun 90 ncı maddesi, “İfa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça her borç, doğumu anında muaccel olur.” 117 nci maddesi ise, “ Muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer” hükümlerini içermektedir. Yani borcun muaccel hale gelmesi borçlunun temerrüdü anlamına gelmemektedir.

Borçlar kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar?

Alacaklar için zamanaşımı süresi, Borçlar Kanunu 146. – 161. maddelerde düzenlenmiştir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir. Alacak zamanaşımı süreleri, sözleşmeyle değiştirilemez.

Borçlu temerrüdünün koşulları nelerdir?

Borçlunun Temerrüdünün Şartları:

  • İfanın mümkün olması
  • Borcun muaccel olması
  • Alacaklının ihtarı
  • Alacaklının ifayı kabule hazır olması
  • Borçlunun ifadan kaçınma hakkının bulunmaması

Kredi muacceliyet ihtarnamesi ne demek?

Gönderilen ihtarname icra takibi için değil sözleşmeye göre vadesinde ödemelerin yapılmaması veya tahsilatın güçleşmesi durumunda; kredinin durdurulduğunu, alacağın tamamının yasal yollardan tahsil edilmeye başlanacağını ve tüm kredinin muaccel kılınacağını müşteriye bildiren ihtarnamedir.

Muaccel mi müeccel mi?

Mehir, ödenme biçimine göre de ikiye ayrılır: Mehr-i muaccel: Evlilik akdi anında veya akitten önce peşin ödenen mehirdir. Mehr-i müeccel: Ödenmesi sonraya bırakılan ve belli bir vadeye bağlanmış mehirdir. Genellikle evliliğin ölüm veya boşanma gibi sebeplerle sona ermesi durumunda kadına ödenir.

Muaccele ne demek Osmanlı?

(ﻣﻌﺠّﻠﻪ) i. (Ar. mu’accel “peşin verilmiş”ten mu’accele ) târih. Osmanlı Devleti’nde kirâya verilen devlet ve vakıf mallarının kirâlarından veya iltizam sûretiyle satılan emlâkten peşin olarak alınan para [Taksitle alınanına müeccele denirdi].

Muhaccel ne demek?

Hızlı veya tek seferde yapılmış bir iş ya da hemen ödenmiş bir para anlamına gelmektedir.

Alacağın muaccel olması ne demektir?

Muacceliyet ise bir borç alacak ilişkisinde, borcun vadesinin dolması ve borçludan istenebilecek hale gelmesi durumudur.Borçlar Kanunu’nun 346. maddesine göre, kiracı aleyhine düzenleme yasağı kapsamında, kiralayan, kiracıya kiralama bedeli ve yan giderler haricinde başka bir ödeme zorunluluğu getiremez.

You might be interested:  Ambiyans Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Kira sözleşmesinde muacceliyet şartı nedir?

Muacceliyet şartı şu: Özellikle kira sözleşmelerinde şöyle bir hüküm konulur. ” Kira bedellerinden herhangi biri zamanında ödenmezse dönem sonuna kadarki tüm kira bedelleri muaccel olur. ” Muaccel olur demek istenilebilir hale gelmek demektir.

Rücu etmek ne anlama gelir?

Rücu, bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun haklarını ve sorumluluklarını devralması durumu. Genellikle sigorta hukukunda karşılaşılır. Sigorta şirketleri, tazminat ödedikleri oranda hukuken sigortalının yerine geçerek kusurlu üçüncü şahıslara rücu etme hakkı kazanırlar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *