Lehtar Ne Demek?

Lehtar, sigorta poliçeleri açısından sigortadan faydalanan kişiye işaret eder. Sigortayı yaptıran kişi lehtar sıfatı kazanabileceği gibi, bir başkası tarafından yaptırılan sigortadan, doğrudan veya dolaylı olarak faydalanan kişiler de lehtar sıfatı kazanabilir.

Lehdar ne anlama gelir?

Hukuk alanında kullanılan lehtar kelimesinin anlamı, senet üzerinde adı yazılı olan birey demektir. Diğer bir deyişle hamiline veya emrine yazılı senetler için lehtar senedi elinde bulundurur durumda olan ya da emrinde tutan kişiyi ifade eder.

Lehdar alıcı mı?

Havalede taraflar Amir: Havale emrini veren (yollayıcı), Lehdar: lehine havale verilen ( alıcı ), Banka: havaleyi ödemekle görevlendirilen, yollayıcı ile aracı arasındaki para gönderme işlemine aracılık eden taraf (ödeyici).

Ipotek Lehtarı kime denir?

Hukuk terimi olarak kullanıldığında lehtar; senet üzerinde adı yazılı halde olan bir kimsedir. Hamiline ve ya emrine yazılı durumda olan senetler için ise lehtar, senedi elinde bulundurmakta olan ve ya emrinde tutan kişiyi ifade eder.

Lehtar ne demek miras?

senet metninde, senet bedelinin kendisine ödenmesi yazılı olan kişi.

Tapuda lehtar kimdir?

Lehdar yada Menfaattar; Çek, bono, poliçe gibi ticari senetlerde, bu senetlerden yaralanabilecek yani senet üzerinde adı yazılı olan kişidir. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehdar senedi elinde bulunduran ya da emrinde tutan kişidir.

You might be interested:  Raks Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Poliçede lehtar kimdir?

Herhangi bir kişi, poliçeyi düzenleyen keşideci veya poliçeyi kabul eden muhatap poliçede lehdar olarak gösterilebilir (TTK.m.585).

Banka dekontunda Lehdar ne demek?

Lehdar ‘ın diğer adı Menfaattar’dır. Lehdar yada Menfaattar; Çek, bono, poliçe gibi ticari senetlerde, bu senetlerden yaralanabilecek yani senet üzerinde adı yazılı olan kişidir. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehdar senedi elinde bulunduran ya da emrinde tutan kişidir.

Lehtar banka ne demek?

Lehtar: Lehine Akreditif açılan satıcıdır. Akreditif şartlarında belirlenen koşullara uyması halinde, Akreditif kapsamında kendisine ödeme yapılır veya ödeme taahhüdü altına girilir. Lehtar Bankası:Açılan Akreditif’i lehdara ihbar eden banka, ihracatçının bankasıdır.

Amir firma ne demek?

Amir: Vermiş olduğu talimat ile lehtarın lehine akreditif açılmasını sağlayan firmadır. Mal alım satımına dayanan akreditiflerde ise ithalatçı konumundaki firmalar genellikle akreditifin amiridirler. Amir Banka: Akreditifli ödemelerde amir banka (issuing bank), akreditifi açan bankadır.

Gayrimenkul ipoteği ne demek?

İpotek, borç olarak aldığınız paranın karşılığında taşınmaz bir mülkünüzü karşı tarafa rehin verme anlamındaki bir sözleşmedir. Alacaklı alacağını güvence altına almak için taşınmaz malların üzerine ipotek koydurur. ipotekli gayrimenkul alacağını tahsil edilmesi durumunda kalkar.

Ipoteğin doğma şartı nedir?

İpotek kurulabilmesi için en önemli iki aşama tarafların anlaşması ve bu durumun tapu müdürlüğünde sicile işlenmesidir. Bu ise tarafların aralarındaki anlaşmanın tapu memurlarınca resmi senete dökülmesiyle olacaktır.

İpotek derecesi neyi ifade eder?

İpotek derecesi ne demektir; ipoteğin tapu kütüğünde tescil edildiği derece anlamına geliyor. İpoteklerin birbirine olan öncelik hakkı tescil edildikleri tarih ve yevmiye sırasına göre değil bulundukları dereceye göre belirleniyor. Bu hakkın ipotek resmi senedinde verilmiş olması gerekir.

Kimler lehdar olabilir?

Yani sigorta primini ödeyerek sigortayı yaptıran kişiye sigortalı denirken sigortadan faydalanan kişilere de lehtar denir. Hayat Sigortası devam ederken lehtarların adı değiştirilebilir veya poliçeye yeni lehtarlar eklenebilir. Ayrıca sigortalının belirleyeceği lehtarların aileden olma zorunluluğu da bulunmaz.

You might be interested:  Feodal Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Amir ve Lehdar ne demek?

Amir: Akreditife konu olan mal veya hizmeti satın almak için, akreditif sürecini başlatmak üzere bankasına başvuran taraftır. Amir Banka: Amirin talimatları doğrultusunda akreditifi açan ve akreditif altında lehtara karşı şartlı ödeme taahhüdü altında giren bankadır. Lehtar: Lehine akreditif açılan satıcıdır.

Lehtar hamil ne demek?

İlk tanım, “yandaş, taraftar” manasına gelirken, ikinci tanımda “senet metninde, senet bedelinin kendisine ödenmesi yazılı olan kişi” ifadesi vardır. Bu açıdan bakınca lehtar sözcüğü “ hamil ” sözcüğü ile eş anlamlı hale gelir ve “çekin muhatabı ve çekte yazan meblağı alacak kişi” anlamında kullanılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *