Karine Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Hukuk karine ne demek?

Karine, bir şeyin varlığını gösteren işaret, emare anlamına gelen bir kelimedir. Hukukta karineler, varlığı bilinmeyen bir olgu hakkında sonuç çıkarılmasını sağlayan belirtilerdir. Bu karinelere kanunlarda yer verilmesi karinenin kanuni karine olarak tanımlanması sonucunu doğurur.

Fikihta karine ne demek?

Karine kelimesi, bir suçun ispatlanması ya da durumun açığa çıkarılması için faydalanılan kaynak ve ipucu demektir.

Arapcada karine ne demek?

karine / karîne / قرینه / قَر۪ينَه Emâre, alâmet. Bir şeyin hakîkatine delil olan şey.

Irade karinesi ne demek?

Beyan arzusu hakta hukuki sonuca yönelmeksizin bir davranış irade beyanı gibi sonuç doğuruyorsa buna da irade karinesi denir. Susma kimi zaman irade beyanı kimi zaman da irade beyanı olarak sayılmaz. Bilerek susuluyorsa davranış zımnen irade beyanı sayılır.

Karine nedir çeşitleri nelerdir?

Karine, belli bir olaydan belli olmayan bir olaya dair çıkarılan sonuç ya bizzat kanun tarafından çıkarılmıştır ya da yargıç tarafından yorum yoluyla çıkarılır[4]. Böylece karineler kanuni karine ve fiili karine olarak ikiye ayrılır. Kanuni karineler olay karineleri ve hak karineleri olarak ikiye ayrılır.

Karine türleri nelerdir?

“Kanuni Karine “ler kendi içinde aksi ispat edilip edilememelerine göre “Adi Karine ” – “Kesin Karine ” olarak ikiye ayrılırlar. Bir diğer ayrım ise karinenin varsaydığı konunun içeriğine göre yapılır ve “Olay Karinesi” – “Hak Karinesi” şeklinde isimlendirilirler.

You might be interested:  Bağnaz Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Islam hukukunda kariha ne demek?

kariha / karîha / قریحه Fikir kabiliyeti. Zihin kudreti. Düşünme istidadı. Akıldan hâsıl olan fikirler.

Ölüm karinesi için nereye başvurulur?

Ölüm kaydı düşmeye yetkili en büyük mülki amir illerde Vali ilçelerde Kaymakam’dır. Mülki amir ölüm kaydı talebine yönelik kabul veya ret kararı verebilir. Bu durumda Ölüm Karinesi elde etmekte faydası bulunan kişiler, dava yoluyla kişinin sağ veya ölü olduğuna yönelik mahkeme tespit talebinde bulunabilirler.

Emare ne demek hukuk?

Hukukta emare ne demektir? Belirti, ipucu, işaret. ( hukuk ) Bir eylem ya da olayı doğrulamakla birlikte başlı başına bir kanıt olamayan olgu.

Fiili karine ne demek?

Kanun tarafından öngörülmüş olmamakla beraber, ispat edilen bir olaydan, başka bir olayın varlığı veya yokluğu sonucunun çıkarılmasına fiili karine denir. Fiili karine, hakimin delilleri takdir yetkisi içinde ele alınır.

Karine i hal ne demek?

Durumun gösterdiği alâmet, belirti.

Babalık karinesi adi karine mi?

açılacak bir nesebin reddi davası ile aksi ispat edilene kadar çocuğun biyolojik babası başka bir kişi olsa bile durum değişmez. babalık karinesi adi bir karine olup aksi iddia/ispat olunur.

Gaiplik karinesi kaç yıldır?

Bir kimseden uzun zamandan beri haber alınamama durumunda, bu kimse hakkında, son haber tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra ilgililerin talebi üzerine mahkemece gaipliğine karar verilir.

Hukukta masumiyet karinesi ne demek?

Masumiyet karinesi, suçsuzluk ilkesi veya uluslararası hukuk terimi olarak presumption of innocence; suç kesinleşmediği sürece kimsenin hükümlü sıfatıyla değerlendirilemeyeceğini ifade eden, temel hukuk doktrini. Masumiyet karinesi evrensel bir yargı doktrini olup; İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde yer almaktadır.

Kanuni karineler nelerdir?

Kanuni karineler ise varlığı bilinmeyen bir olgu hakkında sonuç çıkarmamazı sağlayan ve kanunda öngörülmüş olan işaretler, belirtilerdir. Kanuni karineler, karineden hareketle ulaşılan sonucun aksinin ispat edilip edilememesine göre aksi ispat edilebilen ve aksi ispat edilemeyen karineler olarak ikiye ayrılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *