Içtihat Ne Demek?

Dinde içtihat ne demek?

İctihâd, (Arapça: اِجْتِهاد)İslam hukukçusunun sosyal hayatta şeriatın birincil kaynaklarında yer almayan sorunları çözmek amacıyla fıkıh usûlü prensiplerini kullanarak hükme varmak için zihinsel çaba harcamasına verilen Arapça terim. İctihad eden kişiye müctehid (Arapça: مُجْتَهِد) adı verilir.

İçtihat nedir TDK anlamı?

İctihad ne demek TDK? Dilimize Arapçadan geçmiş olan İçtihat kelimesi ”ceht” sözcüğünden türetilmiştir. Ceht, çaba ve mücadele anlamına gelirken, içtihat da bir meseleyi çözüme kavuşturmak için gayret göstermek demektir. İçtihat alanında ihtisas yapmış kişilere müçtehit denir.

İçtihat anlamı nedir kısaca?

İçtihat, yasa tarafından hüküm belirtilmemiş bir konuda, daha önceki bir mahkeme kararının esas alınmasıdır. İçtihadı Birleştirme Kararları dışındakiler benzer hukukî durumlarda Yargıtay Genel Kurullarını, Dairelerini ve Adliye Mahkemelerini bağlayıcı nitelikte değildir.

Hangi konularda içtihat yapılmaz?

İçtihat; haklarında kesin delil, nas bulunan konularda yapılmaz. Bunun dışındaki konularda yapılır. İçtihat için belli bir zaman veya mekân şartı da aranmaz. Buna göre içtihat kapısı kapanmamıştır ve kimsenin de Allah’ın Müslümanlara vermiş olduğu bu hakkı almak gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Içtihadın şartları nelerdir?

Genel anlamda Şafiî usûlcülere göre müctehid olan kişinin taşıması gereken şartlar şunlardır: Müctehid öncellikli olarak akıllı, baliğ ve adaletli olmalıdır. Ayrıca, kitabı, sünneti, icma ve ihtilafları, kıyası, Arap dilini, usûli’l-fıkhı, kelamı ve ictihad alanını ilgilendiren bütün ilim dallarını da bilmelidir.

You might be interested:  Cis Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Içtihat ne demektir içtihada niçin ihtiyaç vardır?

İctihad sözlükte “zor ve meşakkatli bir işi gerçekleştirme uğrunda kişinin olanca gayreti göstermesi”, fıkıh ilminde ise “fakihin şer’î-amelî bir meselenin hükmünü ilgili delillerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarfetmesi” anlamına gelir.

Hükmi ne demek TDK?

HÜKMÎ (ﺣﻜﻤﻰ) sıf. (Ar. ḥukm ve nispet eki -і ile ḥukmі) Hükümle ilgili. ѻ Hükmî şahıs: Birçok kimsenin veya malın topluluğundan meydana gelen ve hukuk bakımından tek bir kişi sayılan varlık, tüzel kişi.

Nas kavramı ne anlama gelir?

Nas, İslam fıkıhında Kur’an’da yer alan ayetler ve peygamberin söylediği sözler olan hadislere verilen genel ad. Nas, Amerikalı rapçi ve aktör. Nas Suresi, Kur’an’ın 114. suresi.

Teşri ne demek fıkıh?

İslam dinindeki kanun koyma işine ise teşri denmektedir. İslam’da Teşri Ne Demektir? Yasa yapmak, kanun koymak gibi anlamlara gelen teşri kelimesi aynı zamanda yol açmak ve gemilere yelken yapmak anlamlarında gelmektedir. Bu terim Arapça “şera’a” kökünden türemiştir.

Rey ve ictihad ne demek?

Re’y ve ictihad, en genel anlamıyla, aslî iki delil olan Kur’an ve Sünnet’i, sayılan metotları ve benzerlerini kullanarak anlama, yorumlama ve metinle akıl ve toplum arasını buluşturma faaliyetidir.

Mutlak ictihad nedir?

Terim anlamı ise, bir fıkıh bilgininin, şer’î bir hükmü delilinden çıkarmak için çaba sarfetmesi ve bu hususta bütün gücünü kullanmasıdır. İslam hukukunun bütün konularında ictihad yapabilecek olan fıkıh bilginine müctehid-i mutlak, yalnızca bazı konularda ictihad yapabilecek olanına müctehid-i mukayyed denir.

Musavvibe ne demek?

musavvir. Tasvir eden. Şekil ve suret çizen. Her şeye güzel şekil ve suretler veren Allah (C.C.)

Islamda içtihat kapısı ne zaman kapandı?

Ne var ki bunu çok nadir insanlar başarabilir. Ama Hicrî Üçüncü Asırdan sonra bu kapı kapatılmıştır.

You might be interested:  Belde Ne Demek? (Question)

İçtihat ile içtihat nakz olunmaz ne demek?

Örneğin ” içtihat ile içtihat nakz olunmaz ” maddesi, birinin mantık yürüterek vardığı sonuç, bir başkasının hükmüyle bozulmaz anlamına gelir.

Muhattıe ne demek?

Muhattıe ise aynı konuda birden fazla doğru olmayacağından hareketle, farklı gö- rüşlerden sadece birisinin doğru, diğerlerinin hatalı olacağı fikrini benimseyenleri ifade etmek için kullanılan bir usul terimidir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *