Bürokrasi Ne Demek? (Correct answer)

Bürokrasi kelime anlamı nedir?

Bürokrasi, bir toplumda tabandan yukarıya çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan; kişisel olmayan genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan sistem ve kurallar grubudur. Amacı resmî olarak idari işlevlerle olsa da uygulamada yorumlamalar nedeniyle bazen resmî olmayan etkilere açık olabilmektedir.

Bürokratik işlemler ne demek?

Hemen hemen aynı anlamlar içeren bu kelimler, genel kurallara, işleyiş sistemine, yönetim düzenine ve örgütlenmiş sistemlere verilen isimdir. Devlet kurumlarında ise kırtasiyecilik yani işlemi zorlaştırma ve aşamalara bölme olarak da geçer.

Bürokrasinin özellikleri nelerdir?

Weber’e göre bürokrasi, işbölümü, otorite hiyerarşisi, yazılı kurallar, yazışmaların ve faaliyetlerin dosyalanması, gayri şahsilik, disipline olmuş bir yapı ve resmî pozisyonlardan oluşan bir örgüt biçimidir. Bu anlamda bürokrasi, rasyonel bir örgüt biçimidir; teknik olarak diğer örgüt biçimlerinden üstündür.

Bürokrasiyi azaltmak ne demek?

Kamuda bürokrasinin azaltılması, gerekli yerlerde yeniden yapılandırmanın sağlanması ve hizmet kalitesinin arttırılması için iş süreçleri modelleme, kurumların süreçlerini yeniden tasarlamak, yaygınlaştırmak, etkinleştirmek ve süreç otomasyonunu sağlamak gibi amaçlarla kullanılan bir araçtır.

Pragmatist ne demek TDK?

Pragmatik kelime anlamı olarak TDK açısından, ‘yararcı ve iş ile eyleme geçme’ biçiminde ifade edilmektedir. Fakat bu kelime felsefi açıdan bakıldığında daha derin bir anlama sahip. Bu doğrultuda pragmatik felsefi açıdan gerçeğin temel ölçütünün pratik değerler olduğunu savunur.

You might be interested:  Fire Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Hanedan ne demek tir?

Hanedan; Bir dizi hükümdar veya devlet adamının dahil olduğu geniş ve nüfuzlu sülale.

Kimler bürokrat sayılır?

Bürokrat, bir devlet kurumunda çalışan üst düzey yöneticidir. Siyasetçilerden farklı olarak seçim yoluyla değil, atama yoluyla göreve gelirler. En yüksek dereceli bürokratlar; müsteşarlar, büyükelçiler, konsoloslar, valiler, ataşeler, kaymakamlar, daire başkanları ve KİT yöneticileridir.

Teokrasi sözlük anlamı nedir?

Teokrasi, dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim. Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir.

Seküler kadın ne demek?

Seküler, dinden bağımsız, dinî ya da ruhanî olmayan; manastır düzeninin bir parçası olmayan.

Weber in bürokrasi modelinin özellikleri nelerdir?

Weber ‘e göre; işbölümü, otorite, hiyerarşi, yazılı kurallar, dosyalama, gayrişahsilik, disipline olmuş bir yapı ve resmi pozisyonlardan oluşan bir örgüt, bürokrasinin yapı taşlarındandır. Bu açıdan bakıldığında bürokrasi, rasyonel bir yönetim biçimidir.

Weber e göre teknik açıdan en etkin ve verimli örgüt yapısı nedir?

Weber’e göre bürokrasi en etkili ve verimli örgüt biçimidir. Makine ile yapılan üretim mekanik olmayan yöntemlerle yapılan üretimden ne kadar üstünse bürokratik örgütler de diğerlerinden o kadar üstündür.

Rasyonel örgüt nedir?

Weber, en genel tanımıyla “ rasyonel bir örgütlenme biçimi” olarak ele aldığı bürokrasi kavramını, işbölümüne dayalı, otorite ve hiyerarşiye bağımlı, yazılı kurallar çerçevesinde ilerleyen gayrişahsi bir örgütlenme biçimi olarak tanımlar.

Kamuda kırtasiyecilik ne demek?

Kırtasiyecilik ne demek? (Ekonomi) (Bureauracy, red tape) Aşırı bürokrasi, devlet dairelerinde bir işin yapılabilmesi için uzun formaliteler gerekmesi, pek çok kağıt, izin, belge ve imza istenmesi.

Yönetişim kavramı nedir?

Yönetişim en basit ve en kısa tanımıyla; resmî ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımıdır. Ortak yönetim- birlikte yönetmek anlamına gelir ve içinde yönetimden farklı olarak etkileşim ve iletişim kavramlarını barındırır.

You might be interested:  Hts Ne Demek?

Kamuda düzenlenmiş üst örgütlenmeleri anlatan kavram nedir?

Bürokrasi hem kamu personeli açısından hem de vatandaşlar açısından günlük kullanıma sahip bir kavramdır. Halk arasında genellikle olumsuz anlamda kullanılan bürokrasi esasında kamu işlerinin belli bir düzen içinde sürdürülmesini ifade eder. Bürokratlar siyaset ve kamu yönetimi için de önemli aktörlerdendir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *