Sorgun Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 91 adet iskan düzenlemesi yapılırken, denetimlerde noksanlıkları tespit edilen 60 inşaata da yapı tatil tutanağı düzenlendi. 80 adet işyeri teslim tutanağının imzalandığı 2015 yılında toplam 42.088,62 TL gelir elde edildi. Sorgun Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Murat Doğru, faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. 

Müdür Doğru, “Yozgat genelinde denetlenen 1.011.512 metrekarlik alan 450 denetim dosyası, Sorgun genelinde ise denetlenen 189.591 metrekarelik alan 110 adet yapı denetim dosyasına tekabül etti.

2015 yılında belediyemizce hakedişleri tamamlanan inşaatların seviye olarak gerçekleşme oranları şöyle: 22 adet  inşaatın % 80-100’ü, 14 adet inşaatın %  60-80’i, 38 adet inşaatın %  20-60’ı, 36 adet inşaatın da % 10-20’si tamamlandı.

Yine 2015 yılında 91 adet iskan düzenlemesi yapıldı. 60 adet yapı tatil tutanağı düzenlendi. Bir adet yapının ise inşai faaliyetleri durdurularak 3194 sayılı İmar Kanununun 42. madde uygulanması için encümene havalesi yapılarak, 2. 877. 60 TL para cezası uygulandı. İdare payı olarak hakedişlerden 39. 211. 02 TL gelir elde edildi” dedi.

Doğru, Yapı Kontrol Müdürlüğünün faaliyetlerinde 3194 sayılı İmar Kanunu 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu İmar Yönetmeliği, Yapı Denetim uygulama Yönetmeliği, Plansız Alanlar Yönetmeliği, Deprem Bölgelerinde yapılan binalar hakkında yönetmelik, binalarda ısı yalıtım yönetmeliği ve ilgili tüm yasal mevzuat hükümlerini yerine getirmekle yetkili ve sorumlu olduğunu söyledi.

Müdür Doğru, şunları kaydetti; “Misyonumuz; Belediyemiz sınırları içinde bulunan yerleşme alanlarında modern kent gelişimi sağlamak için yapılaşmayı, yapılan planlar doğrultusunda İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile fen, sağlık, çevre koşulları ve yapı ruhsatı ve ekli projelerine uygun olarak sağlamaktır. Vizyonumuz:  Öncü ve örnek olarak gösterilen belediyemizin revizyonuna ve sürekli gelişime müdürlüğümüze düşen görevleri yerine getirmek suretiyle katkıda bulunmaktır.”

Yapı Kontrol Müdürlüğünün faaliyet alanları hakkında da bilgiler veren Doğru: “Yapı kullanma izin belgesi düzenlemesi konusunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile birlikte hareket etmek: Yapı tamamen bittiği takdirde, tamamının kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımların kullanılabilmesi için düzenlenir. Mal sahibinin müracaatı üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti yapılır. Evraklarını tamamlamasıyla yapı kullanma izni düzenlenir.

İş Bitirme Tutanağını onaylamak: İnşaatın kısmen veya tamamen fen ve sanat kurallarına, ruhsata ve eklerine, ilgili standartlara, teknik şartnamelere ve diğer mevzuata uygun olarak tamamlandığını göstermek üzere yapı denetim kuruluşu tarafından tanzim edilerek tarafımıza sunulan tutanaktır. Bu tutanak inşaatın yerinde kontrolü yapılarak onaylanır.

Yapı Denetim Firmalarına Ait Hakediş Raporlarını Onaylamak: Yapı denetim firmalarının hakediş ücretleri yapı sahibi tarafından müteakip bölüm için bankaya yatırılır. Yapı denetim firmasının müracaatı üzerine inşaat, ruhsat ve eklerine uygun olarak kontrol edilip, hakediş raporu onaylanır. Onaylanan bu raporla birlikte yapı denetim firmasına hakediş bedeli ödenir.

Yapı Denetim Tarafından Düzenlenen Seviye Tespit Tutanağı Onaylamak: Hakediş raporu sunulmadan önce inşaatın fiziki seviyesini gösterir seviye tespit tutanağı yapı denetim firması tarafından belediyeye sunulur. İnşaat ruhsat ve eklerine uygun olarak kontrol edildikten sonra seviye tespit tutanağı onaylanır. Bunun dışında denetim elemanı değişikliğinde, yapı denetim firmaları kapatılması veya geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasında, yılsonlarında seviye tespitleri yapılır.

Yapı Tatil Tutanağı Düzenlemek: Ruhsat alınmadan başlanılan veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların tamamı mühürlenmek suretiyle durdurulur. Durdurma anındaki inşaat durumu belediye tarafından varsa video, fotoğrağ makinesi ile ölçü, krokisi veya ebatlı krokiye dayalı olarka tutanak tanzim edilerek tespit edilir. İdarece düzenlenen yapı tatil tutanağında ruhsata aykırılıkların somut ve ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekir. Durdurma yapı tatil tutanağının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebliğatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak belediyeden mührün kaldırılmasını isteyebilir.

Asansör Tescil Belgesi düzenlemek: Asansör bakım ve işletme yönetmeliği kapsamında asansörü mone eden firma tarafından, tarafımıza sunulan tescil belgesinin söz konusu asansörün ilgili yönetmeliğe göre kontrolünden sonra onaylanmasıdır.

Ruhsatlı inşaatlara ait şikayetleri değerlendirmek: Yıl içinde vatandaşlardan gelen şikayetler yerine kontrolü yapılarak değerlendirilir. Gerekli yasal işlemler ve uyarılar yapılır.

Yapı denetim firmaları tarafından onaylanan işyeri teslim tutanaklarını onaylamak: İnşaatın fiilen başladığını belgelemek üzere yapı ruhsatının alınmasını takiben yapı sahibi, yapı denetim kuruluşu, yapı müteahhiti veya yapı müteahhiti adına şantiye şefi tarafından imza altına alınıp tarafımıza sunulan evrak onaylanır.

Ruhsatlı inşaatlarla ilgili kurum içi ve kurum dışından gelen yazıların imar ve şehircilik müdürlüğümüz ile birlikte hareket ederek cevaplandırılması: kurum içi ve kurum dışından gelen ruhsatlı inşaatlarla ilgili yazıların cevaplandırılmasıdır.

Belediyeye şifahi müraacatta bulunan vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesi. İmar Müdürlüğünce tanzim edilen inşaat ruhsatlarının tasdikli projelerinin uygunluğunu denetlemek, uygun olmayanlar hakkında yasal işlemler yapmak. Temel ve temel üstü vizelerini onaylamak. Yapı kullanma izni için gerekli denetimi yaparak rapor tanzim etmek ve İmar Müdürlüğüne bildirmek.  Tanzim edilen yapı tatil tutanaklarını yasal süresi içerisinde belediye encümenine sevk etmek. Belediye encümenince verilen kararlar doğrultusunda yazışmalar ve tebliğatlar yapmak. Su, elektrik ve diğer alt yapı hizmetlerinin verilmemesi veya kesilmesi için yazışmalar yapmak. Belediye yetki alanı içinde kalan bölgede inşaat faaliyetlerini kontrol edip kaçak yapılaşmayı engellemek, çevre, şehircilik, estetik ve trafik yönünden uygun, depreme dayanıklı ve ruhsatlı yapılaşmayı sağlamak. İş deneyim belgesi düzenlemek veya güncellemek” dedi.