ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, destek programlarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Yıldız şunları kaydetti: "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılı fizibilite destek ve teknik destek programları başvuru rehberleri yayınlanmış olup, bu programlarla ilgili önemli bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Fizibilite Destek Programı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla yayınlanmıştır. Programın öncelikleri; katma değerli tarım uygulamalarının geliştirilmesi, kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılması, bölgesel yenilik ve girişimcilik alt yapısının güçlendirilmesi, üretimde katma değerin artırılması şeklindedir. Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir. Değerlendirme aşaması sonucu destek almaya hak kazanan her proje başvurusu ise azami 200.000 TL destek alabilecektir.

Fizibilite Destek Programı kapsamında sadece TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas, Yozgat) yer alan; Kamu kurumları, valilikler, kaymakamlıklar, yerel yönetimler (il özel idareleri, YİKOB, belediyeler, mah. idar.bir), kamu kurum ve kuruluşlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, üniversiteler, kamu kurumu dışında kar amacı gütmeyen kurumlar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (en az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla), organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler başvuru yapabilecektir.

Teknik Destek programı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amacıyla yayınlanmıştır. Programın öncelikleri; katma değerli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, eğitim ve istihdam sağlanması yoluyla sosyal yaşamın geliştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi ve turizmde rekabet gücünün arttırılması, bölgesel yenilik ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve imalat ve hizmet sektörlerinde kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti 50.000 TL‘yi aşamayacaktır ve bu program kapsamında desteklenecek teknik destek talepleri için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.500.000 TL’dir. ORAN, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Bu program kapsamında sadece TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) Bölgesi’nde yer alan; Valilikler, kaymakamlıklar, il özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, 5355 sayılı mahalli idare birlikleri kanunu doğrultusunda kurulmuş birlikler, diğer kamu kurum ve kuruluşları (bölge, il ve ilçe müdürlükleri), üniversiteler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (en az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla), birlikler ve kooperatifler, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, iş geliştirme merkezi, yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvuru yapabilecektir.

Destek programları ile ilgili detaylı bilgileri ORAN Kalkınma Ajansı ve ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi ile irtibata geçilmelidir."