Kıyak Yasaya, Çiçek İmzası

Milletvekillerinin statüleri ve görev tanımlarıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis’e sunuldu. Teklife göre, vekillerin görev süresi bitse bile tedavi masrafları TBMM tarafından ödenecek.
Yayınlanma tarihi: 01 Mart 2015, Pazar günü, saat: 02:13

Meclis Başkanı Cemil Çiçek imzasıyla TBMM Başkanlığı’na, milletvekillerinin statüleri ve görev tanımlarıyla ilgili düzenlemeler içeren TBMM Üyeliği kanun teklifi sunuldu. Teklif, TBMM üyeleri, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanların mali, sosyal hak ve yükümlülükleri ile ilgili diğer hususları düzenliyor.

GÖREVLERİ SONA EREN MİLLETVEKİLLERİNE YENİ HAKLAR

Milletvekili maaşı en yüksek memura eşit olacak, vekillik bitse de diplomatik pasaport verilecek. Milletvekillerinin statüleri ve görev tanımlarına ilişkin kanun teklifine göre, görevleri sona erse de, tedavi masrafları TBMM tarafından ödenecek.

VEKİLLERİN AYLIKLARI, EN YÜKSEK DEVLET MEMURUNA EŞİT OLACAK

Milletvekillerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun aldığı tutar olacak. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar, bu Kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmayacak. Milletvekillerine, bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı kadar yolluk ödenecek. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemeyecek. Milletvekilleri, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanacak.

SEÇİLDİKLERİ GÜNDEN İTİBAREN ÖDENEK VE YOLLUKLARA HAK KAZANACAK

Milletvekilleri, seçildikleri günden itibaren ödenek ve yolluklara hak kazanacak. Herhangi bir nedenle TBMM üyeliği sıfatı kalkanların istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden ay başından itibaren verilmeyecek. Ancak, ölüm, Cumhurbaşkanı seçilme ve genel seçimlerin yapılması halinde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmayacak. Aylık ödenek ve yollukların üç aylığı peşin olarak ödenecek.

DIŞARIDAN ATANAN BAKANLARDA AYNI HAKTAN YARARLANABİLECEK

Dışarıdan atanan bakanlar, TBMM üyelerine sağlanan haklardan yararlanacak. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda, Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

GÖREVLERİ SONA ERSE BİLE AİLELERİ AYLIK ALABİLECEK

TBMM üyeleri ile dışarıdan bakanlığa atananlar bu görevlerinden dolayı 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde sigortalı sayılacak ve bunların sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri hakkında aynı kanun hükümleri uygulanacak. TBMM üyelerinin, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının; ölenlerin aylık veya tazminat alan veya müstahak olup da bu tazminatı alamayan dul ve yetimlerinin tedavileri ile ilgili giderler TBMM bütçesinden karşılanacak.

KADIN MİLLETVEKİLİ DOĞUMDAN ÖNCE VE SONRA 16 HAFTA İZİN KULLABİLECEK

Kadın milletvekili doğumdan önce ve sonra toplam 16 hafta süreyle analık izni kullanacak. Çoğul gebelik durumunda, bu süreye iki hafta eklenecek. Sürelerin hesaplanmasında tatil veya ara verme süreleri dikkate alınacak. İlave izin kullanımları TBMM İçtüzüğü’nün izinlere ilişkin genel hükümlerine tabi olacak. Kullanılan izin sürelerince ödenek, yolluk ve diğer mali ve sosyal haklarda kesinti yapılmayacak.

ÖLÜM YARDIMI 12 AYLIK OLACAK

TBMM üyelerinin ölümleri halinde, Devlet Memurları Kanunu’na göre en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) 12 aylık tutarı ölüm yardımı olarak TBMM bütçesinden ödenecek. TBMM üyeliği sona erenler için bu yardımın yarısı ödenecek. Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları yapılmayacak.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARIN TESİSLERİNDEN YARARLANABİLECEKLER

TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesis ve imkanlarından, bu kurumların en yüksek yöneticilerinin tabi olduğu koşullarda yararlanacak.

TBMM ÜYELİĞİ SONA ERENLER BÜTÜN HAKLARDAN YARARLANABİLECEK

TBMM üyeliği sona erenler yasama, ödenek ve yolluk, TBMM Genel Kurulu ve parti grup toplantılarına girme hakları dışında kalan ve TBMM üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanacak.

ÖZEL PERSONEL TAŞIMA HAKKI GELİYOR

Yasama faaliyetlerinde milletvekillerine yardımcı olmak üzere TBMM Başkanlığı İdari Teşkilat Kanunu hükümlerine göre personel çalıştırılabilecek.

PROTOKOLDEKİ YERLERİ DE DEĞİŞİYOR

Teklifle milletvekillerinin protokoldeki yerleri de belirleniyor. Başkent protokol listesinde eski TBMM Başkanları eski cumhurbaşkanlarından sonraki sırada bulunacak. TBMM başkanvekilleri, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, TBMM katip üyeleri, idare amirleri ve ihtisas komisyonu başkanları, TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanları ve başkanvekilleri, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel sekreterleri ve TBMM üyeleri kuvvet komutanlarından sonraki sırada yer alacak. İllerdeki ulusal ve resmi bayramlarla her türlü törenlerde milletvekilleriyle milletvekilliği sona erenler, soyadı sırasına göre validen sonra gelecek. İl protokolü listelerinde milletvekillerini müteakip, milletvekilliği sona erenler yer alacak. Protokol listelerindeki sıraları TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenlere valiliklerce her yasama dönemi başında ve bu sıralamalarda değişiklik olması halinde değişiklik tarihini izleyen bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilecek. İllerde yapılacak törenlerde yasama organını temsilen, varsa sırasıyla Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti grup başkanvekilleri veya TBMM ihtisas komisyonları başkanlarından biri; bunlardan biri yoksa il milletvekillerinden yaşça en büyük olanı, il milletvekillerinden de yoksa diğer milletvekillerinden yaşça en büyük olanı protokolde yerini alacak. TBMM Başkanı’nın katıldığı tüm törenlerde yasama organını temsilen protokolün ilk üç sırasında başka kimse yer almayacak.

MİLLETVEKİLLİKLERİ BİTSE DE DİPLOMATİK PASAPORT TAŞIYACAKLAR

Milletvekillerine, milletvekilliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara ve bu kişilerin eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar; yine ergin olsalar dahi bedensel, zihinsel ve ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği raporla belgelenen çocuklarına diplomatik pasaport verilecek.

SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA RUHSATI ALABİLECEKLER

Kanun Teklifi’ne göre milletvekillerine, milletvekilliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara silah bulundurma ve taşıma ruhsatı verilecek. Bu ruhsatlarda süre kaydı aranmayacak. Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar da bu kapsama tabi olacak. Ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler her türlü resim, vergi ve harçtan muaf tutulacak.

TBMM ÜYELERİNE ŞAHSA AİT ROZET GELİYOR

TBMM üyelerine, özellikleri Başkanlık Divanı’nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen rozet verilecek. Bu rozetler TBMM üyesinin şahsına ait olup başkalarına intikal edemeyecek. Rozetler sahiplerinden başkası tarafından taşınamayacak.

TBMM BAŞKANLIĞI’NCA VERİLECEK KİMLİKLER RESMİ KİMLİK HÜKMÜNDE OLACAK

TBMM Başkanlığı’nca milletvekillerine, üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olacak.

VEFAT EDENLERİN CENAZESİ TBMM’DE YAPILABİLECEK

Vefat eden milletvekilinin, milletvekilliği sona erenin ve dışarıdan atanan bakanın vasiyeti üzerine ya da eşi veya birinci derece yakınlarının talep etmesi halinde, TBMM’de ve defnedileceği ilde valiliklerce cenaze töreni yapılacak.

MİLLETVEKİLLERİ SENDİKALARDA GÖREV ALAMAYACAK

Milletvekilleri, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamayacak ve vekili olamayacak. Milletvekilleri, bu kurum ve kuruluşlarda ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk ve müşavirlik yapamayacak; genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir nam altında hiçbir yönetim görevi alamayacak.

HERHANGİ BİR TAAHHÜT İŞİNİ KABUL EDEMEYECEK

Milletvekilleri herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemeyecek, temsilcilik ve hakemlik yapamayacak. Milletvekilleri yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemeyecek. TBMM üyelerinin belli konuda ve 6 ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, TBMM’nin kararına bağlı olacak. Milletvekilleri yabancı bir devlet veya milletlerarası bir kuruluş tarafından verilen idari ve siyasi, ücretli herhangi bir işi veya görevi TBMM’nin kararı olmadıkça kabul edemeyecek. Milletvekilleri yasak olmayan işlerin icrasında milletvekilliği unvanlarını kullanamayacak.

YASAKLARA UYMAYAN MİLLETVEKİLLERİ HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Her yasama döneminde, milletvekilliğine seçilmeden önce yasaklanan herhangi bir yükümlülük üstlenmiş bulunan milletvekilleri, mevcut durumlarını 6 ay içinde yasaya uygun hale getirecek. Yasaklara uymayan milletvekilleri hakkında TBMM İçtüzüğü hükümleri uyarınca işlem yapılacak. Milletvekilliğinin düşmesine TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilecek.

TEMSİL NİTELİĞİ BULUNAN PROGRAMLARIN GİDERLERİNİ TBMM KARŞILAYACAK

Milletvekillerinin temsil niteliği bulunan programları için yaptığı giderler TBMM bütçesinden karşılanacak. Yürürlükten kaldırılan hükümler uyarınca yapılan her nevi ödeme hakkında da hak kaybına yol açılmaması kaydıyla bu düzenlemenin hükümleri uygulanacak.

Etiketler:   Etiket Eklenmemiş.
Lütfen yorumunuzu yazarken hakaret ve küçük düşürücü ifadeler kullanmamaya özen gösteriniz.

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

6 + 6 = ?

 
AnketTümü
Cumhurbaşkanı Adayınız Kimdir
 
haber yazılımı: buki