Banka kredisi olanlar dikkat!

Dolardaki büyük hareket bankaların bazı kredileri geri çağırmasına da yol açıyor. Alacakların tahsili için de ekipleri güçlendiriyorlar.
Yayınlanma tarihi: 06 Mart 2015, Cuma günü, saat: 08:28

Do­la­rın 2,60 li­ra­yı aş­ma­sı va­tan­da­şa da yan­sı­ma­ya baş­la­dı. Kre­di çe­ken tü­ke­ti­ci­le­re ban­ka­lar­dan te­le­fon gel­me­ye baş­la­dı.

 

Bu ko­nu­da dik­kat çe­ki­ci ör­nek­ler or­ta­ya çık­ma­ya baş­la­dı. Ve­fat eden ba­ba­sı­nın 10 bin li­ra­lık kre­di­si­ni 300 li­ra tak­si­de bağ­la­yan Ye­tiş Kur­t'­tan kre­di­nin ta­ma­mı pe­şin öde­me­si is­ten­di.

Kur­t'­un ka­bul et­me­me­si üze­ri­ne ban­ka, tak­sit­le­rin 500 li­ra­ya çı­ka­rıl­ma­sı­nı öner­di.

BÖYLE TALEP OLAMAZ

Uz­man­lar, ben­zer ta­lep­le­re kar­şı tü­ke­ti­ci­yi uyar­dı: "Do­lar­da­ki ar­tış ba­ha­ne edi­le­rek kre­di tak­sit sa­yı­sı dü­şü­rü­lüp öde­nen pa­ra art­tı­rı­la­maz."

Yi­ne do­la­rın et­ki­siy­le ban­ka­la­rın yurt­dı­şın­dan al­dık­la­rı borç­lar kar­şı­lı­ğın­da ver­dik­le­ri te­mi­nat­lar da yet­me­me­ye baş­la­dı.

Ek te­mi­nat için ban­ka­lar ver­dik­le­ri kre­di­le­ri ça­ğır­ma­ya baş­la­dı. Ay­rı­ca ba­tık kre­di kar­tı borç­la­rı­nın ic­ra ta­ki­bi için de son 1 ay­da­ki ban­ka personel sa­yı­sı ar­tı­rıl­dı.

HAREKET MUTFAK VE PAZARA DA YANSIYOR

TÜ­KO­DER Baş­ka­nı Haş­met Ata­han, do­lar­da­ki ar­tı­şın bü­yük ve or­ta öl­çek­li şir­ket­le­ri et­ki­le­di­ği için va­tan­da­şın fi­yat­la­rı­na da zam ola­rak yan­sı­dı­ğı­nı söy­le­di. Şir­ket­le­rin do­lar­la kre­di kul­lan­dı­ğı­nı ve ara ma­lı it­hal et­ti­ği­ni ha­tır­la­tan Ata­han, "Do­lar­da­ki yük­sel­me tü­ke­ti­ci­nin pa­za­rı­na, mut­fa­ğı­na ve cüz­da­nı­na yan­sı­ma­ya baş­la­dı­" de­di.

 

Etiketler: Banka   kredisi   olanlar   dikkat!  
Lütfen yorumunuzu yazarken hakaret ve küçük düşürücü ifadeler kullanmamaya özen gösteriniz.

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

4 + 3 = ?

 
AnketTümü
Cumhurbaşkanı Adayınız Kimdir
 
haber yazılımı: buki